Home » มหาราชกลางใจชน by สละ นาคบำรุง
มหาราชกลางใจชน สละ นาคบำรุง

มหาราชกลางใจชน

สละ นาคบำรุง

Published
ISBN :
149 pages
Enter the sum

 About the Book 

โครงการพระราชดำริทีมีมากกวา ๓,๐๐๐ โครงการนันมีสวนสำคัญในการชวยใหประชาชนมีอาชีพ มีแหลงทำกินและสามารถยืนหยัดไดดวยลำแขงของตัวเองบนพืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนีคือพระมหากรุณาธิคุณอันหาทีเปรียบมิไดและเปนไปดังพระราชดำรัสทีไดพระราชทานไววา... Moreโครงการพระราชดำริที่มีมากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการนั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ มีแหล่งทำกินและสามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตัวเองบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้และเป็นไปดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ว่าความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปรกติสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน